лични данни | Нетинс Брокерс

лични данни

Политика за упражняване правата на субектите на лични данни

Настоящата политика („Политика“) определят условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват от Нетинс Иншурънс Брокерс ООД могат да упражнят правата си съгласно законодателството за защита на личните данни.

Общи принципи

НЕТИНС ИНШУРЪНС БРОКЕРС обработва и защитава личните данни, събрани при изпълнение на дейността ѝ, честно, законосъобразно и съобразно на целите, за които данните са събрани.

Български
Subscribe to RSS - лични данни