Гражданска отговорност | Нетинс Брокерс

Гражданска отговорност

Застраховка Гражданска отговорност е задължителна за всички собственици на МПС и целта й е обезщетяването на имуществени и неимуществени вреди, които водачът на застрахования автомобил е причинил в следствие на пътно транспортно произшествие по негова вина на трети лица. Наличието на застрахователен договор се удостоверява със застрахователна полица и знак, който се издава от Гаранционния фонд.

Застрахователна сума е договорената или определената с нормативен акт парична сума, представляваща горната граница на отговорността на застрахователя към третите лица или застрахования.

Застрахователният договор се сключва след попълване на Предложение за сключване на застраховката и оценка на риска, по образец на застрахователя.

Застраховката се сключва за срок не по-дълъг от 12 месеца и не по-кратък от 1 месец. Собствениците на моторни превозни средства, придобити през текущата година, са задължени преди тяхното регистриране пред органите на КАТ, и най-късно в 15-дневен срок от възникването на застрахователния интерес, да сключат застраховка “Гражданска отговорност”.

Застраховката е валидна за територията на Република България, на държавите - членки на Европейския съюз и на трета държава (когато вредите са причинени на лица от държава членка, при пътуване между държавите членки и при условие, че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия).

Размерът на застрахователната сума се определя на база на прилаганата тарифа и оценката на риска, направена въз основа на критериите,  посочени в предложението за сключването на застраховката.

Увредените трети лица, спрямо които застрахованият отговаря, могат да  претендират обезщетение пряко от застрахователя, сключил задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите.

Спогодбата между увредения и застрахования, както и признаването на задължението от застрахования имат действие за застрахователя, само ако последният ги одобри. Обезщетения се изплащат само на потърпевшите лица. Виновният водач няма право на обезщетение - застраховката не покрива щети, ако застрахованото МПС пострада. Всички права, произтичащи от тази застраховка, се погасяват с изтичане на пет години от датата на настъпване на застрахователното събитие.

 

От 01.01.2011 г. влезе в сила Закон за данък върху застрахователните премии, с който се въвежда допълнително начисляване на данък в размер на 2% върху застрахователни премии, получени от застрахователните компании по облагаеми застрахователни договори, за рискове разположени в Република България, включително и върху застраховка Гражданска отговорност. Дължимата сума се посочва на отделен ред в застрахователната полица, отделно от застрахователната премия и Гаранционния фонд и се събира при сключването на застраховката, както при еднократно плащане, така и към всяка поредна вноска при разсрочено плащане.