GDPR | Нетинс Брокерс

GDPR

Политика за упражняване правата на субектите на лични данни

Настоящата политика („Политика“) определят условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват от Нетинс Иншурънс Брокерс ООД могат да упражнят правата си съгласно законодателството за защита на личните данни.

Общи принципи

НЕТИНС ИНШУРЪНС БРОКЕРС обработва и защитава личните данни, събрани при изпълнение на дейността ѝ, честно, законосъобразно и съобразно на целите, за които данните са събрани.

Български
Subscribe to RSS - GDPR