Гаранции & Финансов риск | Нетинс Брокерс

Гаранции & Финансов риск

Знаете ли как да развиете бизнеса си чрез небанкова гаранция?

Колко често ви се е случвало да бъдете одобрени по европейска програма или обществена поръчка и да не може да усвойте авансовото плащане, защото ви искат банкова гаранция, която блокира парични средства и това спира развитие на вашия бизнес… От тези гаранции може да се възползват частни компании-инвеститори (възложители) или публични и секторни възложители съгласно Закона за обществените поръчки, т.е. възложители с държавно участие.В ролята на Застраховани, това са всички изпълнители по НЕТЪРГОВСКИ договори, от които възложителите изискват гаранции. Те са предназначени за компании от строителния бранш - проектанти, изпълнители, консултантни, инженери, архитекти.Могат да бъдат застраховани производители и доставчици на услуги. Търговските договори, т.е. тези с основен предмет покупко-продажба или доставка на стоки не са обект на този вид застраховка. Тези гаранции са предпочитани пред банковите гаранции, защото не блокират средства и позволяват на бизнеса да диша и да се развива. Блокирането на финансови средства под формата на банкова гаранция при изпълнението на голям проект може тотално да парализира бизнес дейността на малки и средни фирми.Гаранциите позволяват на фирмите да разпологат с оборотния си капитал и да изпълняват няколко договора едновременно. Уредени със закона, съгласно чл. 111, ал.5 на новия Закон за обществени поръчки в сила от 15.04.2016 гаранциите за изпълнение или авансово предоставени средства могат да имат формата на „застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритието на отговорността.Също така могат да се използват извън ЗОП.Търговете по процедури на Световната банка също позволяват използването им. Когато Възложителят е частна компания, която познава продукта, може да го използва като гаранция, като по този начин улеснява Изпълнителя. Видовете Гаранции според тяхното предназначение са: Застраховка на гаранция за добро изпълнение Застраховка на гаранция за поддръжка Застраховка на гаранция за авансово плащане Застраховка на гаранция за участие в търг За да бъде застрахован, Изпълнителят преминава задължителна предварителна оценка от страна на Застрахователя. Тя показва дали и до каква степен Застрахователят е съгласен да гарантира конкретния Изпълнител и е базирана на финансовата стабилност, историята и опита, както и добрата репутация на кандидата за застраховане. За пълно съдействие и възникнали въпроси може да се обърнете към нашите професионални консултанти на тел. 02/851 18 87